کادر خدمات

احمد حاجی زاده خدمات
احمد شمس الدینی خدمات
سکینه زارعی خدمات
محمد فرجی پور کریانی خدمات
محسن زارعی سرایدار
نور محمد بهادری راننده
حسین زارعی راننده
حسن شیبانی راننده
حبیب الله منفرد راننده