کادر اداری

فاطمه قربانلو سرپرست مجتمع
احمدضیاء ایزدی معاونت پرورشی
فاطمه قربانلو معاونت متوسطه پسران و دختران
سارا سليمانی وفا معاونت ابتدایی پسران و دختران
حبیبه رنجبر معاونت اجرایی و مسئول دبیرخانه
یوسف پاهنگ مندوب
عاطفه اسدی اربابی حسابدار
علی پاشا سلطانی مشاوره پسران
فاطمه شه مرادی مشاوره دختران
مریم دهواری رابط عربی
فاطمه دامن کش مسئول کتابخانه
دیپا وارگیس پرستار مجتمع