کادر آموزشی ابتدایی

حفصه نام آور آموزگار پایه اول ابتدایی پسران و دختران
فرشته رضیان آموزگار پایه دوم ابتدایی پسران و دختران
پروانه معتضدیان آموزگار پایه سوم ابتدایی پسران و دختران
الهه خرم آموزگار پایه چهارم ابتدایی پسران و دختران
سهیلا قائدی آموزگار پایه پنجم ابتدایی پسران و دختران
حشمت الله شیروانی آموزگار پایه ششم ابتدایی پسران و دختران
روسالینا تولنتینو مربی زبان پسران و دختران
جواهر احمدی کمک مربی پیش دبستانی
فائزه دامن کش کمک مربی پیش دبستانی
لیلا رستمی شرف آبادی مربی هنر پسران و دختران