شورای دانش آموزی

واحد پسران و دختران
  سید مهدی موسوی حامد فرسوده  حیان قائدی
پایه دهم(متوسطه دوم)  پایه سوم (متوسطه دوم)  پیش دانشگاهی(متوسطه دوم)
رئیس شورا  عضو اصلی  عضو علی البدل
 
مروان گارستانی پریسا کوه گرد حنانه قائدی
پایه دهم(متوسطه دوم)  پیش دانشگاهی(متوسطه دوم)   پایه سوم(متوسطه دوم)
عضو علی البدل عضو اصلی عضو اصلی