دیدار با اولیاء و دانش آموزان

مشاوره واحد پسران:

آقای علی پاشا سلطانی

روزهای یکشنبه از ساعت ۱۳:۰۵-۱۰:۴۵ 

روزهای دوشنبه از ساعت ۱۰:۳۵-۷:۳۰ 

روزهای سه شنبه از ساعت ۱۰:۳۵-۷:۳۰ و ۱۳:۰۵-۱۲:۱۰

روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳:۰۵-۱۲:۱۰

روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۲:۰۵-۷:۳۰ 

مشاوره واحد دختران:

خانم فاطمه شه مرادی

روزهای دوشنبه و پنجشنبه از ساعت ۱۳:۰۵-۷:۳۰

 

توجه ⇐اولیاء و دانش آموزان عزیز می بایست برای مراجعه به واحد مشاوره از یک روز قبل با مشاور هماهنگی لازم را انجام دهند.