برنامه امتحانات

♦برنامه امتحانات هماهنگ ششم ابتدایی خرداد ۹۶

♦برنامه امتحانات هماهنگ متوسطه اول خرداد ۹۶

♦برنامه امتحانات نهایی پایه سوم متوسطه (متوسطه دوم)خرداد ۹۶

♦برنامه امتحانات نهایی پبش دانشگاهی خرداد ۹۶