ساعات کاری مدرسه

دانش آموزان روزهای یکشنبه، دوشنبه، چهارشنبه، پنج شنبه از ساعت ۷:۱۵ صبح لغایت ۱:۰۰ بعد از ظهر
روزهای سه شنبه از ساعت ۷:۱۵ صبح لغایت ۲:۰۰ بعد از ظهر
کادر اداری روزهای یکشنبه، دوشنبه، چهارشنبه، پنج شنبه از ساعت ۷:۳۰ صبح لغایت ۱:۳۰ بعد از ظهر
روزهای سه شنبه از ساعت ۷:۳۰ صبح لغایت ۲:۳۰ بعد از ظهر
کادر آموزشی روزهای یکشنبه، دوشنبه، چهارشنبه، پنج شنبه از ساعت ۷:۱۵ صبح لغایت ۱:۱۵ بعد از ظهر
روزهای سه شنبه از ساعت ۷:۱۵ صبح لغایت ۱:۴۵ بعد از ظهر
رانندگان روزهای یکشنبه، دوشنبه، چهارشنبه، پنج شنبه از ساعت ۷:۲۰ صبح لغایت ۱:۰۰ بعد از ظهر
روزهای سه شنبه از ساعت ۷:۲۰ صبح لغایت ۱:۴۵ بعد از ظهر
خدمات روزهای یکشنبه، دوشنبه، چهارشنبه، پنج شنبه از ساعت ۷:۳۰ صبح لغایت ۱:۳۰ بعد از ظهر
روزهای سه شنبه از ساعت ۷:۳۰ صبح لغایت ۲:۳۰ بعد از ظهر