اجرای طرح مدام (مشارکت دانش آموزان در اداره مدرسه)مجتمع آموزشی امام خمینی (ره) – ابوظبی

23 نوامبر 2015

در روزیکشنبه ول آذرماه ۱۳۹۴  طرح مدام (مشارکت دانش آموزان در اداره مدرسه)در مجتمع آموزشی امام خمینی (ره) – ابوظبی با برنامه ریزی منظم توسط دانش آموزان برگزار گردید.
در این طرح اداره امور مدرسه برای یک روز کاری به دانش آموزان واگذار گردید. دراین طرح ابتدا تعدادی از دانش آموزان توانا انتخاب ومسولیت مدیر ومعاونین واز هر کلاس هم یک نفر به عنوان معلم انتخاب وتفهیم وظایف شدند. در این طرح مراسم صبحگاهی توسط دانش آموزان به بهترین کیفیت برگزار شد. یکی از دانش آموزان که در نقش مدیر مجتمع انتخاب شده بود ضمن نطارت بر دانش آموزان توضیحاتی درسر صف بیان فرمودند. معاونین انتخابی بر نظم وانضباط وهدایت دانش آموزان نظارت نمودند.
لازم به ذکر است مدیریت ، معاونین ودبیران در دفتر دبیران در مورد امتحانات نوبت اول بحث وگفتگو نمودند.

۲۰۱۵۱۱۲۲_۰۷۲۸۰۲ ۲۰۱۵۱۱۲۲_۰۷۲۷۴۴ ۲۰۱۵۱۱۲۲_۰۷۲۷۳۴ ۲۰۱۵۱۱۲۲_۰۷۳۷۳۳ ۲۰۱۵۱۱۲۲_۰۷۳۶۰۱ ۲۰۱۵۱۱۲۲_۰۷۲۸۲۷ ۲۰۱۵۱۱۲۲_۰۷۴۰۲۷ ۲۰۱۵۱۱۲۲_۰۷۴۲۴۳ ۲۰۱۵۱۱۲۲_۰۷۴۲۳۰

پاسخ دهید :

ایمیل شما منتشر نخواهد شد .