برنامه ریزی فعالیت های آزمایشگاهی

۲۴ دی ۱۳۹۳

در پی آغاز بکار مسئول جدید آزمایشگاه و تجهیز و بهینه سازی فضای آزمایشگاهی ، برنامه ریزی جهت استفاده هر چه بیشتر دانش آموزان از این امکانات فراهم گردید

پاسخ دهید :

ایمیل شما منتشر نخواهد شد .